CTY CP BIA NEW ĐỒNG NAI
* Bia Đen dòng sản phẩm công nghệ Đức